सिसिसिनको अध्यक्षमा प ु नः गोल्यान, १५ िदस्यीय काययिसमसि सनसवयरोध

काठमाडौं: अर्थमन्त्री विष्णप्रुसाद पौडेललेसरकारका नीवि वनयमहरु कायाथन्त्ियनका लावग सबैसरोकारिालासँग छलफल गरी अवि बढ्ने
बिाएका छन्। कोविड महामारीलेअर्थिन्त्रमा परेको असर न्त्यवूनकरणका लावग राज्यलेके गनथसक्छ, कवि गनथपुछथ िन्त्नेजस्िा विषयमा एउटै
टेबलमा बसेर छलफल गरी उविि वनणथय वलन सवकने उनको िनाइ छ ।
बैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ा पररसंि नेपाल (वसवबवफन) को प्रर्म िावषथकोत्सि कायथक्रमलाई सम्बोधन गदै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्िो धारणा राखेका
हुन्।उनलेआकवष्मक रुपमा आइलागेका कोविड महामारी जस्िा र रावष्िय अवििारा पूरा गदैसरकार अवि बवढरहके ो उनको िनाइ छ ।
‘कोविड महामारीको असर न्त्यवूनकरणका लावग सरकारलेराज्यको सामथ्र्य अनसुार काम गरेको छ, यो काम कम ियो वक िन्त्ने पवन होला, सरकारले
के कवि गनथ सक्छ िनेर एउटै टेबलमा बसौं, छलफल गरौं, अर्थमन्त्रालयले यसको प्रबन्त्ध पवन वमलाउँदै छ, उविि र सम्ििको बीिमा रहेर हामीले
कदम िाल्नपुनेअिस्यकिा छ,’ मन्त्री पौडेलले िने ।
अर्थमन्त्रीपौडेललेसरकारलेउत्पादनमलु क उद्योग रहोटल पयथटन क्षेरको लावग पवनविद्यिुको वडमान्त्ड शल्ुक छुटवदनेवनणथय गरेकोपवन जानकारी
वदए । पवहला गररएको वनणथयमा उत्पादनशील उद्योगलेप्रयोग गरेको विद्यिुको मारैवडमान्त्ड शल्ुक छुट वदनेनीविगि वनणथय िएको र सो वनणथयले
होटल हिाईउद्योग जस्िा क्षेर छुटेको गनुासो आएपवछ सरकारलेत्यसलाई पवन सम्बोधन गरेको उनको िनाइ छ ।
‘विद्यिुको वडमान्त्ड शल्ुक बारेहामीलेएउटा वनणथय ग¥यौँ। उत्पादनमलु क उद्योगहरुका लावग वडमान्त्ड शल्ुक छुट वदनेवनणथय गरयौ । पवछ होटल ँ
टुररजम सेक्टरको पवन वडमान्त्ड शल्ुक छुट पाउनेवनणथय गरेको छौं,’ उनले िने ।
उनले कोविड १९ विरुद्धको खोप प्रदान गने प्रवक्रयालाई नरोक्ने पवन बिाए । कोविड १९ विरुद्धको खोप प्रदान गने प्रवक्रयालाई नरोकी अगाडी
बढाउनेिन्त्दैउनलेसबैलवक्षि समदुायमा खोप परुयाउनेप्रवििद्धिा जनाए ।
अर्थमन्त्रीपौडेललेसरकारलेसमवृद्धको अवियानका लावग बैंक िर्ा वित्तीय सस्र्ाहरु, उद्योगहरुको मनोबललाईउठाएर अगाडी बढाउन महत्िपिूथ
काम गरेको वजवकर पवन गरे ।
हामी भ्यावक्सन प्रदान गने प्रवक्रयालाई नरोकीकन अगाडी बढाउँछौं, सबैलवक्षि समदुायमा भ्यावक्सन परुयाउछौ ँ । सबैलाई हामी क्रमशः त्यसको
प्राइरोटी बेशमा भ्यावक्सन उपलब्ध गराउछौं,’ उनले िने ।
नेपाल उद्योग पररसंिका अध्यक्ष सविशकुमार मोरलेसरकारलेगररवदनुपनेकाम पवन ित्काल गररवदन आग्रह गरे। वनजी क्षेरलेकाम गदाथ क्यालेण्डर
बनाएर काम गनेगरेको र सरकारलेपवन सोही अनसुार काम गररवदए आफूहरुलाई सहज हुनेउनको िनाइ छ ।
‘हामी सरकारसँग वमलेर काम गनथ ियार छौं, सरकारकानीवि वनयम कायाथन्त्ियन गनथगराउँनहाम्रोपवन प्रमखु दावयत्ि हुन आउँछ, त्यसैले सरकारले
ल्याउने नीवि वनदेशनको ियारीका क्रममा हामीसँग पवन छलफल र समन्त्िय ियो िनेकायाथन्त्ियन गनथहामीलाई सहज हुन्त्छ, सरकारलेगररवदनुपने
काम पवन समयमैगररदओे स, ्नयाँनीवि वनदशेन आउँदा हामीसँग पवन समन्त्िय र छलफल होस्िन्त्नेहाम्रो धारणा छ,’ अध्यक्ष मोरले िने ।
यस्िै, उनलेपनुरकजाथको सीमा सािरुो िएको पवन बिाए । अवहले सरकारले एउटा उद्योगको लावग बढीमा २० करोड रुपैयाँसम्म पुनरकजाथप्रदान
गनेनीवि बनाएको िरहिाईउड्डयन जस्िा केही क्षेरमा अबाथैैैंको लगानीहुनेिएकोलेसरकारबाट प्राप्तहुनेपनुरकजाथलेखासैसहयोग नगरेको
िन्त्दै लगानीको २० प्रविशि पुनरकजाथपाउनुपनेमाग गरे।
नेपाल उद्योग िावणज्य महासंिका िररष्ठ उपाध्यक्ष िन्त्रप्रसाद ढकाललेकोविडको कारण समस्यामापरेका लि, ुसाना िर्ा मझौला उद्योगका लावग
राहिका कायथक्रम ल्याउनुपनेबिाए। िालुआवर्थक िषथको बजेट र मौवरक नीविमा महासंिलेवदएका सझुाि अनुसारका के ही कायथक्रम आएकोले
केही राहि वमलेको िएपवन लि, ुसाना िर्ा मझौला उद्योगको हकमा कम िएको उनको िनाइ छ ।
‘महासंिलेवदएको केही सझुाि बजेट र मौवरक नीविमा आयो, यसले कोविड महामारीको समस्यामा परेका उद्योग व्यिसायलाई धेरै राहि वमल्यो
िर, लि, ुसाना र िरेलुउद्योगका लावग अझैपवन केही विशेष कायथक्रम ल्याउनुपनेआिश्यकिा छ, आगामी िषथको बजेट बनाउँदा यसमा पवन
ध्यानपुयाथउनुपनेआिश्यकिा छ,’ िररष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले िने ।
अकाथैेएक फरक प्रसंगमा उनलेबैंक रउद्योगी व्यिसायी फरक फरक पक्ष निई एकैपक्ष िएको पवन ढकाललेबिाए ।
नेपाल िेम्बर अफ कमशथका िररष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्त्र मल्ललेबैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ालेकजाथमा वलनेव्याजदर एकल अंकमा स्र्ीर हुनेप्रकारका
नीविगि व्यिस्र्ा गररनुपनेबिाए । छोटो समयमैहुनेव्याजदर पररििथनलेलगानीको उविि आकलन गनथनसवकएको िन्त्दैउनलेयस्िो व्यिस्र्ा
गनथुउपयक्तु हुनेधारणा राखेका हुन्।
यस्िै, उनलेबैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ाको पँजुी अझैपवन कम िएकोलेलािांश वििरण गदाथआधा नगद लािांश र आधा बोनस सेयर वदनेनीविगि
व्यिस्र्ा गनथपुनेधारणा राखे।उनलेपवन सरकारलेल्याएको राहि कायथक्रम लि, ुसाना िर्ा मझौला उद्योगका लावग पयाथप्त निएको बिाए ।
‘कोविड महामारीको असर न्त्यवूनकरणका लावग सरकारलेराम्रा कायथक्रम ल्याएको छ िर, यी कायथक्रम सहरी क्षेर र वजल्ला सदरमकुाममा मारै
के न्त्रीि िएको अिस्र्ा छ, यस्िा कायथक्रम गाउँगाउँसम्म पुयाथउनको लावग र्प पहल गनथुपनेआिश्यकिा दवेखएको छ,’ िररष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले
िने ।
बैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ापररसंि नेपाल (वसवबवफन) का अध्यक्ष पिनकुमार गोल्यानले१० िषथअिवध परूा िएपवछ संस्र्ापक सेयरलाई साधारणमा
पररणि गनेव्यिस्र्ा सहज बनाउनुपनेधारणा राखे। संस्र्ापक सेयरलाई साधारणमा पररणि गनेव्यिस्र्ा जवटल हुदँा ठूलो रकम ‘लक’ िएर
बसेको र यसलेकृवष, जलविद्यिु जस्िा उत्पादनशील क्षेरमा लगानी गनेर्प पँजुी जटु्नेमौका गमुेको उनको िनाइ छ ।
‘बैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ा संिालनमा आएको १० िषथपवछ संस्र्ापक सेयरलाई साधारणमा पररणि गनथ पाउने व्यिस्र्ा अवहले पवन छ िर, यो
व्यिस्र्ा वनकै झन्त्झवटलो छ, यो व्यिस्र्ा सहज बनाउनेहो िनेकृवष, जलविद्यिु जस्िा उत्पादनशील क्षेरमा र्प पँजुी प्राप्त हुन्त्छ, राज्यले वलएको
नीवि अनुसारउत्पादनशील क्षेरमा र्प पँजुी जटु्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले िने ।
उनले सरकारलेवलएको नीवि अनुसार गाउँगाउँमा वित्तीय पहुिँ पयुाथउनका लावग सरकारसँग सहयकायथगनथआफूहरु आिरुरहके ो पवन बिाए ।
सरकारका नीवि वनमयमहरु कायाथन्त्ियनको लावग आफूहरु पवन स्िावमत्ि वलन ियार रहके ो िन्त्दैअध्यक्ष गोल्यानलेयसका लावग सरकारलेनीवि
वनमाथणको िहमा आफूहरुको पवन प्रविवनवधत्ि आिश्यक रहके ो बिाए।
यस्िै, उनलेबैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुलेसबैिन्त्दा बढी कर विनथुपरेको िन्त्दैयसमा पनुरवबिार आिश्यक रहके ो धारणा राखे।
‘उद्योगले २० प्रविशि कर विदाथहुनेव्यिस्र्ा छ, व्यापारले २५ प्रविशि कर विनथपुछथ, बैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुलेिने३० प्रविशि कर विनथपुने
व्यिस्र्ा गररएको छ, सबैक्षेरलाई आिश्यक पनेपँजुीउपलब्ध गराउनेक्षेरलाई यवि धेरैकर वलनपुनेहोइन जस्िो लाग्छ, त्यसैलेयसमापनुरवबिार
गररनुपछथ,’ अध्यक्ष गोल्यानले िने ।
उनले वछमेकी देशमा नेपालका बावणज्य बैंकहरुलेशाखा खोल्नेव्यिस्र्ा सहजीकरण गररवदन र बैंक िर्ा वित्तीय संस्र्ाहरुलाई सेयर ब्रोकरको
लाइसेन्त्स वदन पवन माग गरे । िावणज्य बैंकहरुलाई ित्काल सेयर ब्रोकरको लाइसेन्त्स वदन नसवकने हो िने पवन विकास बैंक र फाइनान्त्स
कम्पनीहरुलाई ित्काल वदनपुनेउनको िनाइ छ ।
‘रेवमटान्त्सको कारण गाउँगाउँमा रकम पगुेको छ, यस्िो रकम उपिोगमा खिथ िइरहेको छ, ग्रामीण क्षेरमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्त्स
कम्पनीहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्त्स वदनेहो िनेपवनत्यस्िो रकम संकलन िएर रावष्िय पँजुी वनमाथण हुन्त्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले िने ।
गोल्यानको अध्यक्षिामा १५ िदस्यीय िसमसि सनसवयरोध
प्रर्म िावषथक साधारणसिाले एनएमबी बैंकका अध्यक्षसमेि रहेका गोल्यानको अध्यक्षिामा १५ सदस्यीय कायथसवमवि वनविथरोध ियन गरेको छ ।
यस्िै, िररष्ठ उपाध्यक्षमा िोजबहादरुशाह र विकास बैंकहरुको िफथबाट उपाध्यक्षमा राजेश उपाध्यायलाई ियन गरेको छ । महासवििमा के शि
बहादरुरायामाझी, कोषाध्यक्षमा िल्ुसीराम अग्रिाल, सवििमा कुशकुमार मल्ली र सहकोषाध्यक्षमा मनोजकुमार केवडयालाई ियन गरेको छ ।
सदस्यहरुमा पथ्ृबीबहादरुपाँडे, िलु सी प्रसाद गौिम, इच्छाराज िामाङ, उपेन्त्रके शरी न्त्यौपाने, महन्त्ेरकुैुमार गोयल, दशरर् ररमाल र वहरेन्त्रमान
प्रधान ियन िएका छन्।