बाणिज्य बैंकलाई नणिएपणन णिकास बैंक र फाइनान्सलाई ब्रोकर लाइसेन्स णिन माग

िैंक तथा बित्तीय संस्थापरिसंघ नेपाल, बसबिबिन का अध्यक्ष पिन गोल्यानले िाबिज्य िैंकहरुलाई ब्रोकि लाइसेन्स नबदएपबन बिकास िैंक ि िाइनान्स कम्पनीलाई ब्रोकि लाइसेन्स बदनपुनेिताएका छन्।

बसबििीनको प्रथम िाबषिक साधाििसभालाई सम्िोधन गनेक्रममाएनएमबि िैंक तथा गोल्यान समहुका अध्यक्ष समेत िहेका गोल्यानले बिकास िैंक ि िाइनान्सको व्यिसाय बिस्ताि ि क्षमता अबभिबृिका लाबग पबन उनीहरुलाई ब्रोकि लाइसेन्स बदनपुनेिताए ।

प्रमखु अबतबथका रुपमा िहके ा अथिमन्री बिष्िपुौडेलको उपबस्थबतमा िोल्दैगोल्यानलेभने, “क िगिका िाबिज्य िैंकलाई ब्रोकि लाइसेन्स नबदएपबन ख ि ग िगिका बिकास िैंक ि िाइनान्सलाई ब्रोकि लाइसेन्स बदनपुछि, यसलेउनीहरुको क्षमता अबभिबृि गछिभनेसेयििजािको दायिापबन िढ्छ।”
बिकास िैंक ि िाइनान्सलाई ब्रोकि लाइसेन्स बदंदा िजाि बिस्ताि तथा यसको पह चुँ पबन िढ्नेिताउदैअध्यक्ष गोल्यानलेअथिमन्री पौडेललाई यसमा बििेष जोड बदनलाई आग्रह समेत गिे।
त्यस्तैअध्यक्ष गोल्यानलेबिश्वमा कहीं नभएको प्रमोटि ि पबललक सेयिको व्यिस्था नेपालमा िहके ो ि यसलेअििौं पंजुी ‘लक’ भएको िताउदैएउटा बनबित समयपबछ अनलक ह ने व्यिस्थालाई थप सहजीकिि गरिबदनलाई आग्रह समेत गिे।
त्यस्तै अध्यक्ष गोल्यानले सिकािले िैंक तथा बित्तीय क्षेरलाई अन्य क्षेर भन्दा ५ प्रबतित िढी िाजश्व बकनउठाइएको भन्नेिािेआिुलाई स्पष्ट जिाि नबमलेको िताए। सिैभन्दा िढी पािदिी िहेको क्षेर ि सिैभन्दा िढी िाजश्व बतने क्षेरको रुपमा बित्तीय क्षेर भएपबन यो क्षेरमाबथ सिैभन्दा िढी ३० प्रबतित िाजश्वको दि लगाइएकाले यो दि घटाउनलाई गोल्यानले सिकािसंग आग्रह गिे।
त्यस्तैअध्यक्ष गोल्यानलेनेपालका िैंक बित्तीय संस्थाहरु अि ठुला ि िबलया भईसकेकालेसहजरुपमा बिदेिमा बििेषगरि बछमेकी िाष्र भाित लगायतका देिमा िाखा खोल्न पाउनपुनेमाग सिकािसंग िाखे। देिको आबथिक बिकासका लाबग तथा बित्तीय पह चुँ िढाउुँनबसबिबिनलेसिैसिोकाििालाहरुसुँग हातेमालो गिेिअगाडी िढ्नेिताउदैअध्यक्ष गोल्यानले िैंक बित्तीय तथा सिोकािका बिषयमा नीबत ल्याउुँन अगाडी आिुहरुसुँग सल्लाह तथा छलिल गिेि अगाडी िढ्नलाई सिकािसुँग माग समेत गिेका छन्।
त्यस्तैअध्यक्ष गोल्यानलेसीिीबिनलेदेिलयापी रुपमा एसएमई मेला संचालन गनिगईिहके ो समेत जानकािी गिाए। उनकाअनसुाि सीिीबिनलेिुटिलिाट एसएमई मेलाको सुरुिात गनेछ । त्यसपबछ िबदििास ह दुँैक्रबमक रुपमा देिभिका बिबभन्न स्थानहरुमा एसएमई मेला ह नेछ । यस मेलालेसाना तथा मझौला व्यिसायी तथा एसएमई व्यिसायीहरुलाई बित्तीय पह चुँ पयुािउनेि यो कायििाट घटीमा ५००० नयाुँ उद्यमी जन्माउने लक्ष्य िहेको उनले िताए।